sábado, setembro 17, 2011

Endless Night


"Some are born to Sweet Delight, Others are born to Endless Night"

William Blake